123

September 24, 2012

Dau Truong Anime 1.10

Map Dau Truong Anime v1.10.w3x by iosed (VietNam)
Version: 1.10 - Closed Beta
Command: -movespeed -clear -kill -goldlumber -showdame
@: -ms -cl -k -gl -sd

[Lưu ý] Map này đánh thể loại 1vs1 rất là nhàn và không bộc lộ hết tính chất của map, Khuyên các bạn nên đánh từ 2-2, Hoặc 3-3 thì càng tốt, Map DTA rất.. rất cần đồng đội!
Lệnh Của Map: (command)
-ms -movespeed : Xem tốc độ di chuyển của hero
-cl -clear : Xóa những dòng chữ được đọc từ map
-gl -goldlumber : Cho tất cả những người chơi trên map 1500 vàng và 15 gỗ (Lệnh chỉ có tác dụng 1 lần)
-k -kill : Giết chết hero của bạn ngay lập tức, Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào (Lưu ý: Mỗi lần bạn chết team đối địch sẽ nhận được 500 vàng)
Mỗi lần dùng lệnh này thì 60 giây sau sẽ được sử dụng tiếp!
-sd -showdame : Hiện số dame khi dùng skill hoặc tấn công lẫn nhau.
Load disqus comments

0 comments