123

August 29, 2012

DotA Imba Legends v2.4f VN.w3x


Map DotA Imba Legend v2.4f VN by MD - Cheat removed by M.T

OMG mode by Flick (Dota imba + Dota lod = Dota imba legends)

Dota imba legends: That Let the Players Can Able to Choose 3 Skills and 1 Ultimate to Combine into 1 Unique Hero in an Epic Battle to Defend the Ancients.
This map is very fun and imba (more than "OMG" map), you try it, you know how "IMBA".

At the start you choose either -ap or -sd, then the other modes (normal imba, balanced imba, no imba, -fe, -fn and -so on). After that you choose your skills and hero.

Changelogs v2.4f VN:
-Fix bug version 2.4e
-Remove bug "IoI space space space"
-Remove new bug skill: Parasitic Fire
-Remove -switch command
-Remove Cheats due to using it it multiplayer mode.
-Remove name cheats + activator v2.4b

This version 2.4f have cheat, we will update new map when remove cheat

Update new version: Dota imba legends v2.6 VN
Read more

August 28, 2012

Mode dota lod

Mode dota lod
Dota lod is A Custom Version of DotA - That Let the Players Can Able to Choose 3 Skills and 1 Ultimate to Combineinto 1 Unique Hero.
This map is very fun (more than "OMG" map), you try it, you know how "IMBA".

Game modes: -sdd5s6ulfn or -sdd5s6ulfnso
Main game modes: (-ap, -ar, -sd, -md)
Sub modes: (d2, d3, d4, d5, s5, s6, os, ra, bo, ul, ss, ab, fn)

-sdd5s6ulfn (50 heroes +  6 skill)
-sds5ul (pick 4 skill + 1 ulti) - UL (Unlimited Level) Unlimited levels of the hero.
-sds6ul (pick 4 skill + 2 ulti) ==> level 5 up skill 5, level 8 up ulti 2
-sds6d3ul (pick 4 skill + 2 ulti) Unlimited Level, 30 characters available to choose from, you can take any skills
-sdd3s6bosoulabfn (30 characters available to choose from, you can take any skills)
-ardms6bosoulabfn (receive a random hero receive a random + skills, with the death of all randomized zanogo)
-aps6ossoulabfn (available to all the characters, skills in Tim will not be repeated, just a balance mod)
-sdd5s6ossoabulfn (50 characters available, the balance of fashion skills in the team are not repeated)
-ars6boulabsofn (Drops randomly receive a random hero + skills to the entire game)

Addition to the game modes:
-bo Balance Off
-d2 Provides a choice of 20 heroes.
-d3 Provides a choice of 30 heroes.
-d4 Provides a choice of 40 heroes.
-d5 Provides a choice of 50 heroes.
-s5 allows you to pick 5 skills.
-s6 allows you to pick 6 skills, 1 ultimate and 1 normal ability.
-ra Random Abilities, the extra abilities from s5 & s6 are chosen randomly.
-fn Fast Neutrals, first neutrals spawn already after drafting, then 30 seconds after, then the normal 1 minute spawn
-ss See Skills, allows you to see the enemy skills while drafting as well
-ab Anti Backdoor
-ul Unlimited Level
-os One Skill, skills can't be picked twice on each side
-ls Limit Skills, you cannot have more than 2 passive skills and more than 2 skills from a single hero-so Switch on

Balance:
*The silence from Last Word lasts only 0.75/1/1.25/1.5s.
*Multicast chances reduced x2 by 7%/3.5%/0%, x3 by 7%/3.5%, x4 by 7%
*Rearm has a 15/10/5 hidden cooldown after refreshing before being able to refresh again
*Feast only regenerates/deals 1/2/3/4% HP on ranged heroes.
*Greater Bash only has a 10% proc chance on ranged heroes.
*Dispersion disperses only 6/8/10/12% damage on STR heroes and heroes morphed from a STR metamorphosis.
*Essence Shift only works on half the attacks for ranged heroes.
*Spell with a cooldown less than or equal to 3s can not proc Aftershock, Fiery Soul, Static Field, Warpath, Overload (except if they originally could proc the spell).

Ingame Commands:
-FF (Fast Finish)
-WFF (Who FF'd)
-SP #(Toggle passive skill display, # is the skill's place number while drafting)
-SDDON/-SDDOFF (System Display Damage)
-ADDTIME (Adds 1 minute to the clock when picking skills, can be entered at most once)
-READY (During the skill picking phase, chooses your remaining skills randomly)
Read more

August 26, 2012

Dau Truong Anime v1.08c

Map Dau Truong Anime v1.08c by iosed
Version: 1.08c - Closed Beta - Map Maker: iosed
Command: -movespeed -clear -kill -goldlumber -showdame
@: -ms -cl -k -gl -sd

[Lưu ý] Map này đánh thể loại 1vs1 rất là nhàn và không bộc lộ hết tính chất của map, Khuyên các bạn nên đánh từ 2-2, Hoặc 3-3 thì càng tốt, Map DTA rất.. rất cần đồng đội!
Lệnh Của Map: (command)
-ms -movespeed : Xem tốc độ di chuyển của hero
-cl -clear : Xóa những dòng chữ được đọc từ map
-gl -goldlumber : Cho tất cả những người chơi trên map 1500 vàng và 15 gỗ (Lệnh chỉ có tác dụng 1 lần)
-k -kill : Giết chết hero của bạn ngay lập tức, Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào (Lưu ý: Mỗi lần bạn chết team đối địch sẽ nhận được 500 vàng)
Mỗi lần dùng lệnh này thì 60 giây sau sẽ được sử dụng tiếp!
-sd -showdame : Hiện số dame khi dùng skill hoặc tấn công lẫn nhau.

Update new version: Dau Truong Anime v1.08f
Read more

August 23, 2012

Divide and Fight SV 1.00d

Map Divide & Fight SV v1.00d by Leo Oblivion (VietNam)
Chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt của Divide and Fight. Là phiên bản riêng biệt,với lối chơi lựa chọn kỹ năng riêng biệt cho Hero của bản thân.

Hy vọng mọi người có giờ phút thư giãn ở SV sau những trận đấu căng thẳng. Ai không muốn chơi thì miễn ý kiến thắc mắc nhé,và ai thề thốt ra ver này sẽ nghỉ game thì nghỉ luôn dùm

Sơ qua về cách chơi SV:
Khi vào game,sẽ có hai chế độ đưa ra do host quyết định:

Mode:
-ap: người chơi tự do lựa chọn tất cả các kỹ năng cho Hero của bản thân.
-sd: 10 bộ kỹ năng ngẫu nhiên được đưa ra,người chơi lựa chọn kỹ năng cho Hero bản thân trong 10 bộ kỹ năng đó.

Chọn Hero:
Ở cả hai chế độ,người chơi sẽ chọn lựa Hero cho bản thân
Read more

August 21, 2012

August 20, 2012

Dau Truong Anime v1.07

Map Dau Truong Anime v1.07 by iosed

Version: 1.07 - Closed Beta
Map Maker: iosed
Command: -movespeed -clear -kill -goldlumber -showdame
@: -ms -cl -k -gl -sd

[Lưu ý] Map này đánh thể loại 1vs1 rất là nhàn và không bộc lộ hết tính chất của map, Khuyên các bạn nên đánh từ 2-2, Hoặc 3-3 thì càng tốt, Map DTA rất.. rất cần đồng đội!
Lệnh Của Map: (command)
-ms -movespeed : Xem tốc độ di chuyển của hero
-cl -clear : Xóa những dòng chữ được đọc từ map
-gl -goldlumber : Cho tất cả những người chơi trên map 1500 vàng và 15 gỗ (Lệnh chỉ có tác dụng 1 lần)
-k -kill : Giết chết hero của bạn ngay lập tức, Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào (Lưu ý: Mỗi lần bạn chết team đối địch sẽ nhận được 500 vàng)
Mỗi lần dùng lệnh này thì 60 giây sau sẽ được sử dụng tiếp!
-sd -showdame : Hiện số dame khi dùng skill hoặc tấn công lẫn nhau.

Update new version: Dau Truong Anime v1.08f
Read more

Divide and Fight SV 1.02b

Map Divide & Fight SV v1.02b by Leo Oblivion (VietNam)
Chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt của Divide and Fight. Là phiên bản riêng biệt,với lối chơi lựa chọn kỹ năng riêng biệt cho Hero của bản thân.

Hy vọng mọi người có giờ phút thư giãn ở SV sau những trận đấu căng thẳng. Ai không muốn chơi thì miễn ý kiến thắc mắc nhé,và ai thề thốt ra ver này sẽ nghỉ game thì nghỉ luôn dùm

Sơ qua về cách chơi SV:
Khi vào game,sẽ có hai chế độ đưa ra do host quyết định:

Mode:
-ap: người chơi tự do lựa chọn tất cả các kỹ năng cho Hero của bản thân.
-sd: 10 bộ kỹ năng ngẫu nhiên được đưa ra,người chơi lựa chọn kỹ năng cho Hero bản thân trong 10 bộ kỹ năng đó.

Chọn Hero:
Ở cả hai chế độ,người chơi sẽ chọn lựa Hero cho bản thân

Read more

August 17, 2012

Divide and Fight SV v1.00b

Map Divide & Fight SV v1.00b by Leo Oblivion (VietNam)
Chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt của Divide and Fight. Là phiên bản riêng biệt,với lối chơi lựa chọn kỹ năng riêng biệt cho Hero của bản thân.

Hy vọng mọi người có giờ phút thư giãn ở SV sau những trận đấu căng thẳng. Ai không muốn chơi thì miễn ý kiến thắc mắc nhé,và ai thề thốt ra ver này sẽ nghỉ game thì nghỉ luôn dùm

Sơ qua về cách chơi SV:
Khi vào game,sẽ có hai chế độ đưa ra do host quyết định:

Mode:
-ap: người chơi tự do lựa chọn tất cả các kỹ năng cho Hero của bản thân.
-sd: 10 bộ kỹ năng ngẫu nhiên được đưa ra,người chơi lựa chọn kỹ năng cho Hero bản thân trong 10 bộ kỹ năng đó.

Chọn Hero:
Ở cả hai chế độ,người chơi sẽ chọn lựa Hero cho bản thân


Update new version: Divide and Fight SV 1.01
Read more

August 16, 2012

Divide & Fight SV v1.00

Map Divide & Fight SV v1.00 by Leo Oblivion (VietNam)
Chính thức ra mắt phiên bản đặc biệt của Divide and Fight. Là phiên bản riêng biệt,với lối chơi lựa chọn kỹ năng riêng biệt cho Hero của bản thân.

Hy vọng mọi người có giờ phút thư giãn ở SV sau những trận đấu căng thẳng. Ai không muốn chơi thì miễn ý kiến thắc mắc nhé,và ai thề thốt ra ver này sẽ nghỉ game thì nghỉ luôn dùm

Sơ qua về cách chơi SV:
Khi vào game,sẽ có hai chế độ đưa ra do host quyết định:

Mode:
-ap: người chơi tự do lựa chọn tất cả các kỹ năng cho Hero của bản thân.
-sd: 10 bộ kỹ năng ngẫu nhiên được đưa ra,người chơi lựa chọn kỹ năng cho Hero bản thân trong 10 bộ kỹ năng đó.

Chọn Hero:
Ở cả hai chế độ,người chơi sẽ chọn lựa Hero cho bản thân

Update new version: Divide and Fight SV 1.01
Read more

August 15, 2012

Garena master v97.02

Garena Master v97.02 which removes all the restrictions from Garena gaming client.
It has a lots offeatures including built-in Garena Exp, NameSpoofer, Auto-room joineretc.GarenaMaster project was originally started by m4st3r and continued by DarkSupremo and Open|Fire but there are many people who contributed in it'sdevelopment.

How to use Garena Master

### Changelogs v97.02 ###
- Improved message when antivirus block some file, it will now will identify what file can't be launched by gm.
- Some bugfix.

Download: http://www.mediafire.com/?40m1zusc3u23tdk

Update new version: Garena master v1.05
Read more

August 14, 2012

Map Dota 6.75 beta

The beta version of the upcoming DotA 6.75 map has just got leaked along with a great list of recent changelogs.


Map dota 6.75 changelogsThe Beta 5 map features the new Roshan's location and some hero changes whereas the changelogs reveal tons of interesting balancing, content and a new hero Frost Wyrm.

New Update Link download (September/29/2012):  dota 6.75
Read more

August 13, 2012

Dota imba legends v2.4e


Map DotA Imba Legend v2.4e VN by MD - Cheat removed by M.T 

OMG mode by Flick (Dota imba + Dota lod = Dota imba legends)

Dota imba legends: That Let the Players Can Able to Choose 3 Skills and 1 Ultimate to Combine into 1 Unique Hero in an Epic Battle to Defend the Ancients.
This map is very fun and imba (more than "OMG" map), you try it, you know how "IMBA".

At the start you choose either -ap or -sd, then the other modes (normal imba, balanced imba, no imba, -fe, -fn and -so on). After that you choose your skills and hero.

Changelogs v2.4e VN:
-Fix bug version 2.4c
-Rename v2.4d (v2.4d EN = Map Cheat) to v2.4e VN (remove cheat)
-Remove bug "IoI space space space"
-Remove new bug skill: Parasitic Fire
-Remove -switch command
-Remove Cheats due to using it it multiplayer mode.
-Remove name cheats + activator v2.4b

Update new version: Dota imba legends v2.6 VN
Read more

August 12, 2012

Dota imba legends v2.4d

Map DotA Imba Legend v2.4d VN by MD
DotA Imba Legends - Cheat removed by M.T
OMG mode by Flick (Dota imba + Dota lod = Dota imba legends)

Dota imba legends: That Let the Players Can Able to Choose 3 Skills and 1 Ultimate to Combine into 1 Unique Hero in an Epic Battle to Defend the Ancients.
This map is very fun and imba (more than "OMG" map), you try it, you know how "IMBA".

At the start you choose either -ap or -sd, then the other modes (normal imba, balanced imba, no imba, -fe, -fn and -so on). After that you choose your skills and hero.

Changelogs v2.4d:
-Fix bug version 2.4c
-Remove bug "IoI space space space"
-Remove new bug skill: Parasitic Fire
-Remove -switch command
-Remove Cheats due to using it it multiplayer mode.
-Remove name cheats + activator v2.4b

Update new version: Dota imba legends v2.6 VN
Read more

August 11, 2012

One Piece Shin Sekai 1.1E-2.w3x

Map One Piece Shin Sekai 1.1E-2 by SN.Bladirangu,SN.Edwagner

Equip : SN.Nolks, SN.Kazuma

Well since we had not we DID! The SN Shinsekai finally completed, it is ... was a lot of work from the beginning to make a map of nothing and nothing easy but there is finally finished and the result was the Shinsekai approved by a majority of the player and we hope to continue some minor problems occurred as balancing etc etc but the map already has its base and know how to go! wait for the Shin Sekai gave only his first step!
Changelog v1.1E:
-New Hero: Kizaru
-Change [R] crocodile
-Respawn creep almentado to 35 seconds

Read more

Jump Dasai 2.1

Map Jump Dasai v2.1 (JUMPdasai_v2.1.w3x) by China member
Four parties of all kinds of cartoon protagonist melee
Please Warcraft options before the game - image - texture quality - to increase the for 1.24

 
Category: Hero Arena
Recommended Players:2v2v2v2 3v3 4v4
Size: 8097.5 KB

Update new version: Jump Dasai v2.3
Read more

August 08, 2012

August 05, 2012

August 04, 2012

August 03, 2012

August 01, 2012

FOCS3 Another 8.9b01 Asia

Map FOCS3 Another 8.9b01 by none [ Fight Of Characters Season3 ]

Updated version, the end could download ...
Some Korean translator? -Without google translate ...

Hi. Here's the changelog that I CAN translate (v8.9a07):
1) You won't get 300 gold anymore when you click on the random button
2) Shiki's passive changed into a spell damage
3) Zoro's "Sanzen Sekai(T)" damage reduced to 5000-5500-6000 (I guess, I haven't touch foc for quite a long time)
4)Clair's (R) had some minor changing graphic effects
5)Luffy now has an option to change into either 2nd gear, 3rd gear or 4th gear. he also had some graphic effects change to his Jet Pistol (C)
6) Rob Lucci's Tekkai (E) damage reflection reduced to 70% from 100%
7) Toshiro's (R) cooldown reduced to 100 seconds
8) Gamabunta's skills changed
9) Orochimaru's 1st hokage puppet had a graphic change
10) Saber, Ace and Rojo( I DON'T KNOW WHO IS THIS GUY) models modified

Lembrando que esse changelog é do 8.9a04, o do 07 ninguem traduziu direito ainda eu acho e só copiei dofacebook de algum bixo ae q traduziu mais ou menos

Update new version: FOCS3 Another 9.2B02(Asia).w3x
Read more