123

March 17, 2013

Divide and Fight SV 1.03b.w3x


Map Divide and Fight SV v1.03b by Leo Oblivion (VietNam)
If you find bugs, please comment here…Good luck and have fun

Mode:
-ap : Chọn 4 skill từ tất ả các hero
-sd : Ngẫu nhiên 8 bộ skill đưa ra,người chơi tự lựa chọn

Sơ qua về cách chơi SV:
Khi vào game,sẽ có hai chế độ đưa ra do host quyết định
Load disqus comments

0 comments