123

January 27, 2016

Hac Am Xam Tap II 1.1.8

Map Hac Am Xam Tap II v1.1.8.w3x created by SW2 (VietNam)

- Làm lại 2 kĩ năng của Nga Mi( Bây giờ tất cả các kĩ năng của Ng mi điều có khả năng hồi sinh lực)
- Tăng vàng khởi đầu lên 2000 vàng
- Giảm sức mạnh 5 đợt quái đầu
- Giảm sức mạnh 1 số boss cơ bản
- Tăng thời gian xuất hiện các Boss thế giới
- Và còn 1 số điều chỉnh nhỏ khác về Mana cơ bản, hồi mana cơ bản, sinh lực tăng mỗi điểm sức mạnh.....

Category: Hero Defense
Tileset: Village
Dimensions: 128x128
Playable Area: 100x100
Recommended Players: 5
Size: 4931.7 KB


Is there anything else you would like to add? especially information about Hac Am Xam Tap II v1.1.8 latest details and features update. You can share by comment below. Thank you for visiting and see you soon, enjoy!

Load disqus comments

0 comments